Група компаній «TVCOM»

 
 
Телефони підтримки
Інтернет

ТВКОМ 40-98-81

Ирель   54-38-16

АйТиВи 40-67-90

ТВ

40-98-82

52-69-37

47-10-00

TVCOM

Інтернет

про надання телекомунікаційних послуг (ТОВ ITV)

 Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені у цьому тексті, він може бути укладений лише шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому. Абонент не може запропонувати свої умови Публічного договору. Відповідно до статей 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо Ви згодні з умовами даної оферти, Ви повинні пройти реєстрацію (надати свої реквізити) і провести оплату послуг. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним, а ТОВ «Айтіві» таким, яке прийняло на себе зобов'язання надавати абонентське обслуговування доступу до телекомунікаційної мережі Інтернет.
 
 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 
про надання телекомунікаційних послуг
 
м Маріуполь                                                       
« 01 »  червня   2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙТІВІ" в особі директора Полякова Романа Вікторовича, який діє на підставі Статуту (далі по тексту – «Підприємство», «Провайдер»), належним чином зареєстроване відповідно до законодавства та включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 4 згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України за № 384 від 28.09.2006, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент», «Споживач») укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір») відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

           1. Визначення і терміни

«Договір» – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Приєднання (ст. 633, 634 ЦК України) в момент акцепту Абонентом умов (далі – Договір). 
«Абонент» – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
 «Абонентна плата» – платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг;
«Кінцеве обладнання» – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, роутер, телеприймач, тощо);
«Підключення (відключення)» – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі;
«Пункт закінчення телекомунікаційної мережі» – місце стику (з’єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання;
«Телекомунікаційна мережа (Мережа)» – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
«Телекомунікаційна послуга (послуга)» – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікації;
«Послуги доступу» — послуги для здійснення персонального ТСР/ІР доступу в мережу з можливістю доступу в Інтернет на основі мережі передачі даних Провайдера.
«Інтернет» — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Ця інформаційна система є сукупністю об’єднань приватних і громадських комп’ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли.
 «Пакет послуг» / «Тарифний план» — набір телекомунікаційних Послуг, що надаються Провайдером, і оплачуються Абонентом на час дії Пакету.
«Час дії Пакету» — 1 (один) місяць, що обчислюється з першого по останнє число календарного місяця, на який розповсюджується дія цього Пакету.
«Сторінка статистики» — спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується телекомунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.

               2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Підприємством Абоненту на оплатній основі  телекомунікаційних послуг, а саме послуг доступу до мережі Інтернет, за адресою підключення Абонента, згідно обраного останнім Пакету послуг, у відповідності до умов цього Договору та норм чинного законодавства України (надалі – Послуги).
2.2. Абонент користується послугами Підприємства і оплачує їх у повному обсязі у відповідності до встановлених Підприємством тарифів, в порядку, регламентованому цим Договором .
2.3. Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги: 
         2.3.1.  Адреса підключення Абонента повинна знаходитись в зоні покриття Мережі;
        2.3.2. Абонент повинен мати комп'ютерний пристрій, що має можливість підключення до Мережі і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP.
2.4. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:
         2.4.1. Не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
       2.4.2. Вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
    2.4.3. Абонент не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію;
      2.4.4. Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок  Провайдера.

         3. Права та обов’язки сторін

3.1. Підприємство зобов’язується:
      3.1.1. Надавати Абонентові Послуги, вказані в пункті 2.1. Договору, у відповідності до умов цього Договору, Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295 (надалі за текстом — Правила), інших нормативно-правових актів України,  а також із дотриманням встановлених значень показників якості, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012р. № 803.
      3.1.2. Надавати Абонентові додаткові самостійні послуги у разі їх замовлення останнім. Сторони визначили, що  надання додаткових самостійних послуг здійснюється Підприємством із правом  делегування права надання таких послуг, за власним волевиявленням та вибором, без погодження із Абонентом, третім особам.  У такому випадку Підприємство  несе відповідальність перед абонентом за своєчасність та якість наданих третьою особою додаткових самостійних послуг.
    3.1.3. Проводити перерахунок абонентської плати у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України.
       3.1.4. Забезпечити консультаційно – інформаційну і технічну підтримку Абонента з питань надання та отримання послуг відповідно до п.п. 15, 49-51 Правил, та інших актів законодавства, по електронній пошті, за телефонами служби технічної підтримки Підприємства.
       3.1.5. Забезпечити належну якість послуг, вживати заходи для усунення причин зниження їх якості.
      3.1.6. Публікувати всі доповнення і зміни до тарифів на послуги, діючих Пакетів послуг та умов їх надання, не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку їх вступу в дію на сайті Провайдера www.itv.net.ua, через засоби масової інформації, шляхом смс-інформування Абонентів. Провайдер не несе відповідальність в разі повідомлення Абонентом не актуального номеру контактного телефону та/або неповідомлення  останнім про зміну своїх контактних даних.
   3.1.7. У разі подання Абонентом заявки Провайдеру, щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ  Абонента  до послуги  або  знизило  до  неприпустимих значень показники якості і протягом однієї доби Провайдером не буде усунуто пошкодження, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.
   3.1.8. У разі подання Абонентом заявки Провайдеру, щодо пошкодження телекомунікаційної мережі в межах приміщення за  адресою надання послуг, пошкодження усувається Провайдером  протягом п’яти діб, за рахунок Абонента.
  3.1.9. Розглядати скарги та заяви  Абонента  у терміни, передбачені  нормами чинного законодавства України та інформувати його про результати розгляду.
 3.1.10. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги, та забезпечувати правильність їх застосування під час розрахунку платежів за послуги.
   3.1.11. Попереджати Абонента про скорочення переліку послуг, припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та іншими нормами законодавства України, а також цим договором.
   3.1.12. Вести облік обсягу та вартості наданих Абоненту послуг.
  3.1.13. Попереджати Абонента про припинення діяльності із надання телекомунікаційних послуг у строк, не менший, ніж  три місяці до такого припинення.
  3.1.14. Припинити надання телекомунікаційних послуг в разі отримання заяви Абонента щодо цього, в строк, що не перевищує семи днів з дати отримання такої заяви, якщо більший строк не вказаний у заяві.
 
3.2. Підприємство має право:
   3.2.1. Самостійно встановлювати, переглядати та змінювати тарифи на пакети послуг, що надаються, на умовах, визначених цим договором та нормами законодавства України.
  3.2.2. Припиняти/призупиняти надання Абонентові послуг, за умови порушення ним умов Договору, в тому числі й у разі відсутності своєчасної оплати послуг абонентом. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента у строк, що не перевищує 2-х робочих днів з дати такого усунення.
  3.2.3. Вимагати відшкодування збитків, що виникли у зв’язку з використанням Абонентом несертифкованого обладнання або неліцензійного програмного забезпечення.
   3.2.4. Самостійно змінювати кількість, найменування та характеристики Пакетів послуг.
  3.2.5. Не здійснювати підключення або відключити кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документального  підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
  3.2.6. В порядку, встановленому законодавством, тимчасово припиняти надання послуг у зв’язку із проведенням ремонтних, профілактичних чи інших робіт. Строки проведення таких робіт, повинні відповідати вимогам законодавства України.
 
3.3. Абонент зобов’язується:
  3.3.1. Перед підписанням договору ознайомитися з його умовами та тарифами на Пакети послуг, видами та характеристиками Пакетів послуг. Підписанням договору Абонент засвідчує, що йому зрозумілі і він згоден дотримуватися і виконувати всі умови Договору та вимоги чинного законодавства у сфері телекомунікацій протягом всього терміну його дії.
  3.3.2. Перевіряти інформацію, що стосується умов Договору, тарифів в абонентських відділах та/або на сайті Провайдера www.itv.net.ua, а також у особистому кабiнетi користувача за адресою http://my.tvcom.ua/my.php, не  рідше одного разу на 5 (п’ять) календарних днів. У разі порушення даного обов’язку Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змін.
  3.3.3. Своєчасно проводити оплату послуг Підприємства відповідно до діючих тарифів за обраний Пакет послуг.
  3.3.4. На вимогу Підприємства надати підтвердження права власності на приміщення, де здійснено підключення до мережі за цим договором, або погодження із власником(ами) такого приміщення на підключення до мережі Інтернет.
 3.3.5. Використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності. а також  не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
  3.3.6. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.
 3.3.7. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.
 3.3.8. Не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.
  3.3.9. Надавати Підприємству достовірну інформацію, необхідну для укладення договору та подальшого обслуговування.
  3.3.10. Утримувати абонентську проводку в межах будинку і кінцеве обладнання у справному стані.
    3.3.11. Повідомляти на запит Провайдера тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг, а також виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
  3.3.12. Зберігати документи, пов’язані з оплатою послуг, протягом трьох років з дати здійснення платежу.
   3.3.13. Протягом семи днів письмово інформувати Провайдера про зміну своїх реквізитів, в тому числі контактних даних, за якими необхідно надсилати повідомлення в рамках цього договору.
 
3.4. Абонент має право:
  3.4.1. На своєчасне та  якісне одержання послуг Провайдера на умовах Договору та вільний доступ до них. Абонент самостійно обирає вид та кількість послуг, в тому числі й Пакет послуг серед запропонованих Підприємством.
  3.4.2. На відмову від послуг та дострокове розірвання Договору  за своєю ініціативою шляхом звернення до підприємства з письмовою заявою. У такому випадку Договір вважається розірваним у строки, визначенні Правилами.
  3.4.3. На зміну Пакету послугу за цим договором. Зміна  тарифного плану здійснюється підприємством у наступному, після подання заяви, місяці, у визначеному ним порядку.
  3.4.4. На звернення до Підприємства із заявою про призупинення надання основної послуги на строк до 2-х місяців, із зазначенням терміну, на який зупиняється надання послуг. Заява подається Абонентом в строк, не пізніше, ніж за сім робочих днів до дати призупинення надання основної послуги, вказаної в заяві Абонента.
  3.4.5. На отримання від Підприємства відомостей щодо наданих послуг, а також про їх зміст, якість та  вартість.
 3.4.6. На повернення від  провайдера невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг у випадках і порядку, визначених Правилами.
 3.4.7. На оскарження неправомірних дій провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
  3.4.8. На відмову від оплати послуги, яку вони не замовляли.
  3.4.9. На отримання від провайдера інформації про зміну умов надання послуги і тарифів на її надання.
  3.4.10. На несплату вартості послуг за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до скорочення переліку послуг, у разі порушення Провайдером граничних строків усунення такого пошкодження та за умови, якщо воно виникло не з вини Абонента, в порядку , визначеному цим договором та нормами законодавства України.

      4. Вартість і порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг за цим договором визначається на підставі діючих тарифів, які розміщено  на сайті Провайдера. Оплата послуг Підприємства здійснюється абонентом за тарифами, які є діючими  на дату оплати послуг.
4.2. Телекомунікаційні послуги надаються на умовах 100% передплати. Оплата за надані послуги здійснюється Абонентом в гривнях, шляхом їх внесення на поточний рахунок Провайдера, до початку розрахункового періоду, за який вноситься оплата, із обов’язковим зазначенням номера особового рахунку Абонента. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду, вони переносяться на наступний розрахунковий період.
4.3.  При укладанні Договору Абонентом вноситься плата за підключення і за обраний Пакет послуг. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Провайдера. При розірванні Договору за ініціативою Абонента внесена плата за сплачений, але невикористаний Пакет повертається, плата за підключення поверненню не підлягає. Зарахування коштів за допомогою банківського переказу на поточний рахунок Провайдера виконується протягом 3(трьох) робочих днів, у інших випадках – протягом одного банківського дня.
4.4. Абонент самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Провайдер не призупинив дію Договору, а Абонент продовжує користуватись Послугами після вичерпання грошей на своєму рахунку, Послуги вважаються наданими на умовах оплати по факту і Абонент зобов’язаний оплатити їх у повному обсязі.
4.5. Провайдер має право припинити/призупинити надання послуг за цим договором у разі недотримання Абонентом договірних зобов’язань, в тому числі, й у випадку несплати послуг у порядку, встановленому договором. Поновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень з боку Абонента.
4.6.  Протягом всього терміну дії Договору телекомунікаційні послуги, надані Провайдером, вважаються наданими належним чином за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення кожного Часу дії Пакету.
4.7. Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У разі неможливості рішення спірного питання сторонами шляхом переговорів, дане питання вирішується у встановленому законодавством України порядку.
4.8. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язків закінчити розрахунки за Договором у повному обсязі.
4.9. Надання додаткових послуг здійснюється за окремою заявою Абонента за умови здійснення попередньої оплати Провайдеру, відповідно до тарифів на такі послуги, що діють на час звернення Абонента.

      5. Відповідальність сторін

5.1.  Сторони врегулювали відносини між собою за власним розсудом відповідно до вимог  Цивільного Кодексу України, закону України «Про телекомунікації», Правил  і інших нормативних актів у сфері телекомунікацій.
5.2.  Абонент, використовуючи Послуги, самостійно несе майнову або іншу відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі (як фізичній, так і юридичній) або майну громадян, юридичних осіб, держави або етичним принципам суспільства.
5.3.  Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки і перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка знаходиться поза сферою контролю з боку Провайдера.
5.4.  Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються з допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які прямо або побічно отримали Абоненти або треті особи унаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет або неможливості їх використання.
5.5.  Абонент несе відповідальність за збереження своїх облікових даних та паролів, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок несанкціонованого їх використання.
5.6.  Провайдер не несе відповідальності за збій програмного забезпечення і устаткування Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим управлінням Провайдера.
5.7.  Провайдер не надає послуг з настройки програмного забезпечення та устаткування Абонента.
5.8. Провайдер не несе відповідальності за псування устаткування Абонента через дію обставин непереборної сили (наприклад, дії третіх осіб, погодні умови, але не обмежуючись ними).
5.9. Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних, окрім прямо заборонених нормами чинного законодавства України, проте, Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.
5.10. За ненадання або неналежне надання послуг Провайдер несе перед Споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. У разі не усунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження.
5.11. Провайдер не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
1) використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
2) несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
3) дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
4) вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

        6 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

6.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Провайдера.
6.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.
6.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14(чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.
6.4. Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Провайдера за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін
6.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.
6.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.
6.7. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається залишок невикористаних коштів у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами.
6.8. У разі порушення Абонентом умов цього Договору, та/або законодавства України, Провайдер має право тимчасово припинити/призупинити надання послуг Абонентові або розірвати цей Договір. 
6.9. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, про що Провайдер, не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору, повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера.

       7. Форс-мажор

7.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставин непереборної сили, діяльності третіх осіб, природних явищ, наприклад ураган, буря, нагромадження снігу, просідання і зсув ґрунту, ожеледь, землетрус, пожежа, спалахи блискавки, гроза але не обмежуючись ними), що виключають або перешкоджають виконанню Договору, Сторони не матимуть взаємних претензій, і  кожна із Сторін приймає на свій ризик наслідки цих обставин.

ТОВ «АЙТІВІ»
Код ЄДРПОУ 33425684
п/р: 26009054010909 
МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"  МФО: 335429
Місцезнаходження та поштова адреса: 80503 м. Маріуполь, вул. Київська, 45 корп.1
Телефони: (0629) 47-10-00,  (097)429-49-55,  (050) 624-99-19
Адреса cайту Провайдера: www.itv.net.ua
Особистий кабінет : my.tvcom.ua/my.php
Е-mail: itv471000@gmail.com

про надання телекомунікаційних послуг (ТОВ ITV) (PDF), завантажити


Контактна інформація

87515
м. Маріуполь
пр-т. Металургів, 69А
ТВКОМ

40-98-82
Life (093) 034-85-68
Киевстар (096) 997-03-06
МТС (066) 664-84-62

Ирель

52-69-37
Life (093) 923-66-20
Киевстар (067) 429-24-11
МТС (050) 219-58-73

АйТиВи

47-10-00
Киевстар (097) 429-49-55

Альтаир

40-98-00
Киевстар (097) 280-82-20
МТС (095) 751-09-43
Life (093) 170-01-80
info@tvcom.ua
TV COM © 2006-2020 гг.